Vroeg- en laatleverpremies aangepast

03 mei 2023

De raad van beheer heeft, mede naar aanleiding van verzoeken vanuit ledenraad en kringvergaderingen, besloten de hoogte van de vroeg- en laatleveringspremies voor campagne 2023 voor quotumbieten te koppelen aan de vast te stellen bietenprijs.

De premies voor vroege levering compenseren de gemiste groei. Voor late levering bestaan de premies uit een compensatie voor bewaarverliezen, bewaarkosten en een vaste premie. De bewaarkosten worden met 15% verhoogd.

Voor telers die in de premieperiode bieten leveren, betekent dit bij een hogere bietenprijs ook fors hogere vroeg- en laatleverpremies. Telers zijn hierover vorige week via een bericht op het Ledenportaal geïnformeerd, waarbij het effect van de uiteindelijke bietenprijs op de premiehoogte met voorbeeldtabellen is weergegeven.

Uitzaai vordert gestaag, korstvorming op kleigronden.
Begin deze week was 64% van het landelijke areaal uitgezaaid. De verschillen tussen de regio’s is groot. In Oost-Brabant, Gelderland, Flevoland en de Noordoostpolder is nog minder dan de helft ingezaaid. Op kleigronden is door veel neerslag na zaai en snel drogend weer korstvorming ontstaan. Diverse telers hebben geëgd, gecambridged of anderzijds geprobeerd de korst te breken. Het resultaat moet vaak nog worden afgewacht. Zie ook het IRS-advies over korst breken.


Proef met verschillende technieken om de korst te breken (Foto: IRS)