Uitkeringsregeling UB

Uitkeringsregeling (UB)

Royal Cosun kent een uitkeringsregeling voor haar leden: de UB-regeling (Uitkeringsregeling Bietenleveringen). De regeling keert uit na 15 jaar bieten leveren. Leden die in 2023 in aanmerking komen voor een UB uikering ontvingen in maart een specificatie over de hoogte en opbouw van de uitkering, een aanvraagformulier en aanvullende informatie. Die informatie is ook te raadplegen op het ledenportaal.

UB: uitkerinsgregeling bietenleveringen
Deze uitkeringsregeling is gebaseerd op de geleverde tonnen standaard suikerbieten (17% suiker). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de gemiddelde winst per ton standaard suikerbieten. In 2017 is een aanpassing gemaakt in het aantal boekjaren van de coöperatie dat meetelt voor de berekening van dit bedrag. Het bedrag was gebaseerd op de laatste drie boekjaren. De hoogte van de uitkering was niet ieder jaar gelijk. Om grote wisselingen te voorkomen wordt het aantal boekjaren dat meetelt stapsgewijs verhoogd van drie naar zeven jaren. Voor de berekening van het uitkeringsbedrag per ton tellen voor de uitkering in 2023 zeven boekjaren mee: 2016 t/m 2022. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het aantal jaren dat bieten zijn geleverd.
Het reglement uitkeringsregeling bietenleveringen is te raadplegen via het ledenportaal (login).

Leden die dit jaar in aanmerking komen voor een UB-uitkering en deel willen nemen aan de ledenfinanciering van Cosun moeten zowel het aanvraagformulier UB als het aanvraagformulier voor de ledenfinanciering uiterlijk 1 mei retour sturen aan Cosun.
Wanneer leden aangeven dat het bedrag van de uitkering gestort moet worden op een ander bankrekeningnummer zal dit bankrekening eenmalig gebruikt worden.

Fiscale aspecten
De UB-uitkering na 15 jaar op basis van het Reglement Uitkeringsregeling Bietenleveringen vindt plaats op verzoek van de teler die hiervoor in aanmerking komt. Op het moment dat de teler het verzoek heeft gedaan is de uitkering zeker, de verwachte omvang ervan ook, alleen de jaarrekening van Cosun (bepalend voor de definitieve omvang van de uitkering) dient nog formeel goedgekeurd te worden. Daarmee lijkt de heffing bij de teler op het moment van indienen van het verzoek onvermijdelijk. In eerste instantie hebben wij gedacht aan een parallel met de coöperatie; aftrek in het jaar van uitkering, maar dat lijkt voor de teler niet houdbaar. In dat kader is het dan ook niet zinvol om centraal afspraken te maken met de fiscus.
Cosun stelt de termijn van indiening van het verzoek open tussen half maart en 1 mei om uitbetaling in juni 2023 te kunnen laten plaatsvinden. Hiermee lijkt duidelijk dat voor telers met een jaarafsluiting op 30 april (‘mei-boekhouding’) belastingheffing over deze uitkering zal plaatsvinden in 2022/2023. Het eventueel kunstmatig oprekken van de verzoekstermijn lijkt hierin niet te helpen, omdat het voor de (meeste) telers op 30 april al bekend is of zij al dan niet een verzoek voor de UB-uitkering zullen doen. Uitzonderingen daargelaten, maar die zullen altijd individueel behandeld moeten worden. Daartoe dient de teler contact op te nemen met zijn of haar accountant/adviseur. Dit geldt ook voor de toepassing van eventuele fiscale faciliteiten op deze uitkering, zoals o.a. verliesverrekening of -middeling.

Vragen
Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar: agrarischedienst@cosunbeetcompany.com