Via BAS krijgt de teler met behulp van perceel specifieke informatie het juiste advies op het juiste moment. Deze perceel specifieke informa­tie is afkomstig uit de teeltregistratiege­gevens van Unitip, maar ook uit andere bronnen, zoals de bouwplangegevens, bodemkaarten, satellietgegevens, waarnemingen en sensormetingen. Al deze informatie wordt gebruikt om voor het bietenperceel relevante aandachts­punten te signaleren en voor het opstel­len van adviezen welke zijn gebaseerd op de teelthandleiding suikerbieten van het IRS.
 
Het eerste product van BAS is de resistentieaanbeveling welke bij de bieten­zaadbestellingen in het ledenportaal wordt gebruikt, zie daarover meer in onderstaande video. De komende jaren wordt deze manier van perceel specifieke advisering verder ontwikkeld. Momenteel wordt gewerkt aan toepassingen over de monitoring van plaaginsecten, bladschimmelinfectiekansen en temperatuurverloop in bietenhopen.
Video BAS

Video Rasaanbeveling