Suikerbieten alleen na 1 november op winterteeltenlijst van 7e actieprogramma nitraatrichtlijn

21 april 2023

Op woensdag 19 april j.l. heeft minister Adema van LNV de 2e Kamer geïnformeerd over de winterteelten in het kader van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn 7e APN.

Hoewel Cosun verheugd is dat eindelijk duidelijkheid over deze situatie wordt gegeven, hebben we toch wel wat kanttekeningen.
Ten eerste is Cosun zeer teleurgesteld dat deze informatie zo laat komt, terwijl de bemesting en het bieten zaaien al volop gaande is. Voorts is Cosun verbaasd over de voorwaarde dat suikerbieten alleen bij oogst op zand en lössgronden na 1 november gezien worden als een winterteelt. Zoals het nu beschreven is zou dit betekenen dat bij oogst voor 1 november telers wel een vanggewas moeten zaaien en een korting krijgen op de stikstof gebruiksruimte voor het opvolgende jaar. In september geldt geen korting. In de eerste helft van oktober zou de korting 5 kg N/ha zijn en in de tweede helft van oktober 10 kg N/ha. Cosun constateert verder dat LNV onvoldoende rekening houdt met het feit dat suikerbieten in oktober een vergelijkbare hoeveelheid stikstof opnemen als een vanggewas dat kan. Bovendien wordt met de oogst van de bieten de stikstof ook grotendeels daadwerkelijk afgevoerd, terwijl een vanggewas op het veld blijft. Met de voorgenomen maatregelen zal het risico op uitspoeling van nitraat niet afnemen.

Cichorei is wel op de winterteeltenlijst geplaatst zonder restricties. Daar hebben Cosun en Sensus ook zwaar voor gepleit.

Consumptieaardappelen zijn niet op de winterteeltenlijst van geplaatst en zouden dus ook te maken krijgen met noodzaak tot inzaaien van een vanggewas en een korting op de N-gebruiksnorm.

Klik hier voor de kamerbrief. Voor de lijst van winterteelten klik hier.