Positieve ontwikkelingen op de suikermarkt

31 maart 2023

Het uitzaaiseizoen staat voor deur. Door de natte weersomstandigheden lopen we minstens een week achter met de uitzaai.

Positieve ontwikkelingen op de suikermarkt
Het uitzaaiseizoen staat voor deur. Door de natte weersomstandigheden lopen we minstens een week achter met de uitzaai. Vorig jaar was op dit moment 50% gezaaid.
Voor volgend jaar lijken de vooruitzichten voor suikerprijzen goed. De lagere suikervoorraden in de EU en een verwacht lager areaal in 2023 hebben naar verwachting een gunstig effect op de suikermarkt. Het advies voor 2023 is om bij de uitzaai te richten op de toewijzing.

Tijdelijke vrijstelling Batavia
De minister heeft te kennen gegeven dat voor inzet van Batavia in de periode 1 april tot 15 juli het middel Batavia in suikerbieten mag worden toegepast voor het bestrijden van groene luis. Met deze aanvulling in het middelenpakket hebben we voor 2023 alsnog een goede mogelijkheid om vergelingsziekte te voorkomen.  Voor de officiële publicatie zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-10139.html

Meedoen met het Groeikracht Cosun Stikstofproject
Met het project Bodem en Bemesting willen we meer inzicht krijgen in de nitraathuishouding van onze Cosun-telers.
Gedurende de komende 4 jaar, op 80 locaties verdeeld over alle regio’s en grondsoorten in Nederland, worden percelen gevolgd. Meedoen? Voor meer informatie zie Project Bodem en Bemesting