Vacatures Raad van Toezicht

Nieuws Image
18 februari 2019
De raad van toezicht van Royal Cosun houdt toezicht op het beleid van de raad van beheer. De raad geeft vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van beheer en de ledenraad. De raad toetst, samen met de externe accountant, de jaarrekening van de coƶperatie. Er zijn zes leden: vier zijn lid van de coƶperatie, twee zijn externe leden. Alle leden worden benoemd door de ledenraad.
 
Praktiserend bietenteler
Tijdens de jaarvergadering in 2020 zijn twee interne leden, onder wie de voorzitter, statutair aftredend en niet herkiesbaar. De raad heeft besloten in 2019 de verkiezingsprocedure op te starten voor de twee ontstane vacatures en is hiervoor nu op zoek naar Cosun-leden die praktiserend bietenteler zijn. Dat de procedure nu al is opgestart, heeft als achtergrond dat de raad in 2020 uit haar midden een nieuwe voorzitter moet kiezen. Door in 2019 de nieuwe leden te benoemen hebben alle interne leden al deel kunnen uitmaken van de raad en is iedereen daardoor ook vertrouwd met het functioneren van en in de raad.
 
Procedure/ reactie
Voor vragen over deze vacatures kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, Jakob Bartelds: jakob.bartelds@cosun.com.
Wilt u reageren op deze vacature, stuur dan uw motivatie, vergezeld van een uitgebreid CV uiterlijk voor 15 maart a.s. naar: secretariaat.rvb@cosun.com.
Het functieprofiel en het governance-model van Cosun staan op www.cosun.nl.
 
Tip geven
Denkt u op basis van het functieprofiel geschikte kandidaten te kennen, dan kunt u ons daarop attenderen via een bericht naar de voorzitter van de raad van toezicht of het secretariaat van de raad van beheer. Alle reacties op de vacatures worden vertrouwelijk behandeld.