Geen ontheffing voor Cruiser SB in Nederland

Nieuws Image
12 januari 2021
Cosun is zeer teleurgesteld dat minister Schouten van LNV heeft besloten om geen vrijstelling voor Cruiser SB te verstrekken. Nu in veel andere EU-lidstaten, waaronder recent ook al onze buurlanden, vrijstellingen worden toegekend, ontstaat hierdoor een ongelijk speelveld. Dit brengt de positie van onze bietentelers verder in het gedrang.

Bijzonder in deze context is dat de reactie van de minister erop duidt dat zij niet wenst af te wijken van het Europees besluit waarmee zij heeft ingestemd en klaarblijkelijk op voorhand geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van derogatie. Door de bewuste keuze om de haar beschikbare beleidsinstrumentaria niet in te zetten, benadeelt de minister de bieteneelt in eigen land. Met dit standpunt zet de minister de Nederlandse akkerbouw in het EU-speelveld op 0-1 achterstand. Wij constateren met enige verbazing dat haar Europese ambtsgenoten blijkbaar wel de ruimte in de Europese richtlijnen en verordeningen kunnen vinden om een vrijstelling toe te kennen.

Alternatieven
Kijkende naar de toekomst is het zaak om nu snel duidelijkheid te krijgen op de aanvragen voor de vrijstelling voor Batavia en Closer. De minister geeft aan dat zij in gesprek is met de sector, maar in de praktijk ziet Cosun weinig initiatief vanuit LNV. Terwijl de BO Akkerbouw en haar twaalf leden, waaronder Cosun, zo snel mogelijk invulling geven aan het Actieplan Plantgezondheid.
In dit kader is het belangrijk om de inspanningen voor alternatieve oplossingen te versnellen, want de gewasschade door de vergelingsziekte in combinatie met klimaat- en markteffecten zet de suikerbietenteelt onder druk.

Inspanningen Cosun
Cosun zet in op het ondersteunen van haar leden in de transitie naar een duurzame, rendabele teelt. We realiseren ons dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. We investeren daarom in onderzoek en proberen nieuwe technieken uit om de verduurzaming te realiseren. Met extra geld voor de akkerbouw kan het ministerie van LNV hier aan bijdragen, zodat er meerdere oplossingsrichtingen onderzocht kunnen worden en met een gezamenlijke aanpak de oplossingen voor een duurzame akkerbouw ook sneller voor handen zullen zijn. Wij hebben het ministerie verzocht hier snel en pro-actief in te acteren.

Vergelingsvirus veroorzaakt steeds meer schade