Cosun pleit voor beperkte vrijstelling neonicotinoïden

Nieuws Image
07 december 2018
Afgelopen voorjaar heeft de Europese Commissie besloten om de toelating van neonicotinoïden in het pillenzaad voor de suikerbietenteelt met onmiddellijke ingang in te trekken. Het wegvallen van deze categorie gewasbeschermingsmiddelen op deze korte termijn zal een enorme impact op de suikerbietenteelt hebben. Daarom heeft Cosun een beperkte vrijstelling voor het gebruik van een van deze middelen, Cruiser SB, bij het ministerie van LNV aangevraagd. Cosun roept de overheid op de vrijstelling snel te verlenen. 
Voorzitter Dirk de Lugt: “Het gebruik van neonicotinoïden maakt het mogelijk om voor suikerbieten schadelijke insecten effectief en gericht te beheersen, met een beperkte milieu-impact en binnen de kaders van een geïntegreerde gewasbescherming (IPM).  Op dit moment zijn er geen goede alternatieven beschikbaar, maar er is wel uitzicht dat deze binnen enkele jaren komen. Door het wegvallen van neonicotinoïden wordt de teelt een stuk risicovoller met waarschijnlijk fors lagere opbrengsten tot gevolg.”

Cosun heeft diverse keren overleg gevoerd met het ministerie van LNV om tot een passende oplossing te komen voor het wegvallen van de neonicotinoïden. Het is duidelijk geworden dat de komende paar jaar er nog geen goede oplossingen zijn voor toepassing in de bietenteelt. Mede daarom heeft Cosun een aanvraag voor beperkte vrijstelling bij het ministerie ingediend. Het betreft een verlaagde dosering op een beperkt areaal, namelijk daar waar de grootste problemen te verwachten zijn.

Cosun verwacht dat er binnen drie jaar alternatieve mogelijkheden zijn voor de bestrijding van plaaginsecten. Daarvoor is het lopende onderzoek fors uitgebreid.  Voor een duurzame beheersing van vergelingsvirussen is de beschikbaarheid van rassen met resistentie tegen deze virussen nodig. Voor deze ontwikkeling is meer tijd nodig.

Dirk de Lugt licht toe: “We delen de wens om geen neonicotinoïden meer te gebruiken in onze teelt, maar hebben nog een paar jaar nodig om het gebruik ervan volledig uit te faseren. Gelet op de grote risico’s op omvangrijke opbrengstderving vinden wij dat hier sprake is van een noodsituatie. Dit is in verschillende Europese landen inmiddels erkend, waaronder de grote bietenlanden Polen en België. In deze landen is besloten een vrijstelling te verlenen voor het gebruik van neonicotinoïden in de bietenteelt. Zouden wij deze vrijstelling in Nederland niet krijgen, dan wordt onze hele sector stevig op achterstand gezet. Onze opbrengsten zullen dan immers dalen, terwijl ze in andere landen op peil blijven. Dergelijke marktverstoring is funest in de huidige markt van lage prijzen en sterke concurrentie.”

Cosun roept de Nederlandse overheid op om oog te hebben voor de belangen van de suikersector en de bietentelers in het bijzonder, en te strijden voor een gelijk speelveld in Europa. Ongelijke regels geven ongelijke mogelijkheden en ongelijke uitkomsten. Derhalve doet Cosun een dringend beroep op het ministerie van LNV om ook in ons land voor de komende jaren vrijstellingen te verlenen. Het is toch onvoorstelbaar dat andere landen binnen de EU inclusief België, waar sprake is van een vergelijkbare situatie in de bietenteelt, wel de middelen krijgen om schadelijke insecten te beheersen, terwijl wij in Nederland met lege handen staan.