Disclaimer


Deze website van Cosun en Suiker Unie is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op deze website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Cosun en Suiker Unie streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan geen garantie gegeven worden dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van deze website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Cosun/Suiker Unie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Cosun/Suiker Unie op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosun/Suiker Unie.

Hoewel Cosun/Suiker Unie ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Cosun/Suiker Unie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Designed by:
Datacon
Sint Josephstraat 93
Postbus 914
 
5000 AX Tilburg
http://www.datacon.nl
info@datacon.nl