Suikersysteem / LLB's

Achtergrond nieuw suikersysteem
In 2017 verviel de Europese suikerquotering en daarmee de basis onder het in Nederland gehanteerde suikersysteem. Vanwege het wegvallen van de basis voor het systeem van basisreferentie en toewijzing is Cosun in 2017 overgegaan op een nieuw lidmaatschapsysteem gebaseerd op ledenleveringsbewijzen (LLB's). De teelt van bieten is niet vrij. De leveringsrechten in de vorm van LLB’s, zijn afgeleid van de aandelen die leden hadden.  Deze  aandelen zijn omgezet in de ledenleveringsbewijzen.
De leden van Cosun ontvingen in 2016 informatie over de omzeting van aandelen/referentie naar ledenleveringsbewijzen. Die informatie is ook te raadplegen op het ledenportaal.
Klik hier voor veel gestelde vragen en antwoorden over dit nieuwe suikersysteem.
Direct contact opnemen, stuur een e-mail aan: ledenregelingen@cosun.com

Uitgangspunten
Een ledenleveringsbewijs geeft het recht om 1 ton bieten (bij 17% suiker) te leveren tegen de ledenprijs. Er is een leveringsplicht aan gekoppeld van 85%. Een ledenleveringsbewijs kost € 5,50. Het leveringsrecht op een LLB is een vast recht. Per jaar wordt een toewijzingspercentage gehanteerd. Leden kunnen het leveringsrecht dat rust op de LLB's onderling verhandelen via de coöperatie.  Leden kunnen LLB's samen in een bedrijf benutten. Wanneer leden LLB's overdragen levert de 'stoppende teler' de LLB's in bij Cosun en ontvangt hij zijn inleg terug.  Vervolgens ontvangt de kopende teler nieuwe LLB's die dan opnieuw afgelost moeten worden. De raad van beheer beslist over de inname en uitgifte van LLB's.

Aandelen/basisreferentie omzetten in LLB's
Leden van Cosun hadden aandelen en een basisreferentie. Dit systeem is vervangen door ledenleveringsbewijzen. Daarbij zijn zowel de rechten gerespecteerd die leden haddenn op basis van hun aandelen als de opgebouwde rechten op basis van de basisreferentie. Door de twee systemen in elkaar te schuiven is een eenvoudiger systeem voor de toekomst opgezet.
Hoe heeft deze overgang plaats gevonden? Ieder aandeel is omgezet in 19 LLB's. Vervolgens is gekeken hoeveel extra LLB's dit lid nodig heeft om op het niveau te komen van de referentie die hij heeft opgebouwd tot en met 2016.
Aangezien de basisreferentie na campagne 2016 bepalend was voor het aantal LLB's waar een teler recht op heeft in het nieuwe systeem, was het belangrijk de toewijzing van 2016 vol te telen. Alleen de quotabieten tellen mee voor het vullen van de toewijzing.

Voorbeeld
Lid A had 35 aandelen en een basisreferentie van 770 ton bieten (a 17%). Op basis van de aandelen ontving hij 35 x 19= 665 LLB's. Op basis van zijn  referentie kon hij 770-665 = 105 LLB's bijnemen. Dit was hij niet verplicht.
Lid B had 20 aandelen, ook een basisreferentie van 770 ton bieten (a 17%). Op basis van de aandelen ontving hij 20 x 19= 380 LLB's. Op basis van zijn referentie kon hij 770-380 = 390 LLB's bijnemen.

Financiële inleg
De financiële inleg van de LLB's in de coöperatie is verrekend met het reeds afgeloste bedrag dat een lid via zijn aandelen gestort had in de coöperatie. In totaliteit blijft de inleg gelijk. Het ene lid moet extra inleggen en het andere lid krijgt geld terug.

Voorbeeld
Lid A krijgt op basis van zijn referentie en aandelen 770 LLB's. Daarvoor moet hij 770 x € 5,50 = € 4235,-  inleggen. Het lid was in bezit van 35 aandelen a € 181,50 euro en had daarop € 72,60 per aandeel afgelost. Totaal: 35 x € 72,60  = € 2541,-. Dit lid moet nog storten op zijn LLB's: € 4235,- minus € 2541,- = € 1694,-. Dit bedrag wordt gespreid over 5 jaar verrekend met zijn eindafrekening.

Toewijzing 2020
Voor teeltjaar 2020 geldt een toewijzingspercentage voor quotum bieten van 105%.  Op het ledenportaal vinden leden verdere informatie over de toewijzing en de leveringsplicht.